برندهای موجود,  ساخت ایران

پخش محصولات و واترپمپ شرکت گوهر قطعه پارسیان

👨‍💻 پخش و بازرگانی الماس پور محصولات شرکت گوهر قطعه پارسیان را در سبد پخش محصولات خود قرار داده است .

گوهر قطعه پارسیان

پیشینه:

گوهر قطعه پارسیان  از سال ۱۳۷۶ با ماموریت تولید قطعات و زیر مجموعه های خودرو فعالیت خود را آغاز کرده و از همان ابتدا در زمره تامین کنندگان اصلی شرکت های خودرو ساز در حوزه قوای محرکه قرار گرفت.

درباره گوهر قطعه پارسیان

ﮔﻮﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ روز و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻪ  ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ روش ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد IATF 16949 : 2016 و ISO 9001 : 2015 ﺑﺮای ۱۵ ﺳﺎل ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻮﻓﻴﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻛﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد را یافته است. ﮔﻮﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﺑﺎ درک ﺻﺤﻴﺢ ا ز ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد، راه ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﺳﻮ، رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ زده اﺳﺖ.

خط مشی کیفیت گوهر قطعه پارسیان

شرکت گوهر قطعه پارسیان به عنوان یکی از شرکت های تولید کننده قطعات اصلی خودرو ،  با توجه به الزامات و انتظارات تلویحی و تصریحی مشتریان، همچنین رضایتمندی آنان سیستم مدیریت کیفیت خود رادر حوزه تولید انواع محصولات تولیدی بر مبنای استاندارد IATF 16949 طرح ریزی نموده است و خط مشی کیفیت شرکت خود را بشرح ذیل اعلام می دارد :

  • افزایش رضایت مشتریان از طریق بررسی شاخص های عملکردی مرتبط که به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان است.
  • ارتقاء تامین کنندگان در راستای حمایت کمی و کیفی
  • بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت از طریق نیل به کاهش ضایعات داخلی و خارجی به سمت صفر
  • اتوماسیون، تکنولوژی پیشرفته و تجهیز آزمایشگاه با تکیه بر توسعه تجهیزات تولیدی
  • تحویل به موقع ۱۰۰% محصولات
  • افزایش رضایت کارکنان و روحیه مشارکت آنان به عنوان مهمترین منابع سازمانی

گواهی نامه های گوهر قطعه پارسیان

گواهی نامه های معتبری بین الملی نشان دهنده کیفیت برتر گوهر قطعه پارسیان

پخش و بازرگانی الماس پور با افتخار محصولات و واترپمپ گوهر قطعه پارسیان را در سبد پخش مویرگی خود قرار داده است

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه الماس پور

اکنون می توانید از طریق کانال تلگرام ما را دنبال کنید

عضویت در کانال
بستن