بازدیدها: 11دلیل احساس نیاز و تولید پیشرانه جدید ایران ‌خودرو برای محصولات خود و جایگزینی به‌جای پیشرانه XU7، افزایش قیمت بنزین در طی سال‌های اخیر و همچنین قدیمی بودن این