بازدیدها: 34هوزینگ دیفرانسیل گیربکس یکی از اعضای سیستم انتقال قدرت دیفرانسیل می باشد . اگر می خواهید بدانید که دیفرانسیل چیست باید بگوییم دیفرانسیل ابزاری است که گشتاور انتقالی از سوی